StarEdu KET – Listening

PAPER 2 LISTENING approx 35 minutes (including 6 minutes transfer time)

Họ và tên
Số điện thoại
Center