IELTS – Listening

IELTS - PLACEMENT TEST

 LISTENING TEST

Duration: 30 minutes

 The IELTS Listening test will take about 30 minutes, and students will have an extra 10 minutes to transfer their answers to the answer sheet.


Họ và tên
Số điện thoại
Center
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Nguồn: tham khảo trên Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *