𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 – 𝐀 𝐬𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫

Nguồn: tham khảo trên Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *